Adatvédelem2019-03-29T10:08:29+00:00

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

WorkOutFit Kft
Székhely: 1131 Budapest, Tomori utca 23.
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-277234
Adószám: 25473678-1-41
E-mail: hello@fitprofit.hu
Telefon: +36 20 849 5023
Honlap: www.fitprofit.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a
tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.fitprofit.hu
weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a cégünk
rendelkezésére, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a
honlapon vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeinken.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő WorkOutFit Kft. által végzett adatkezelésre az alábbi
jogszabályok vonatkoznak:
● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről.
● Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Adatvédelmi Törvény”).

3. A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya és elfogadása

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. A
WorkOutFit Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan,
előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő
hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a
www.fitprofit.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel
kísérhesse a változások elfogadhatóságát.
(Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben
megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.) Az
adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen
tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában
hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

4. Ügyfeleinktől gyűjtött adatok

Általánosságban Ön használhatja a www.fitprofit.hu weboldalt úgy is,
hogy nem ad semmilyen információt a részünkre, ugyanakkor
amennyiben regisztrálni kíván a weboldalon, igénybe kívánja venni
valamelyik szolgáltatásunkat, akkor ezzel kapcsolatban kérünk Önnel
kapcsolatos adatokat.
Az Ön által cégünk részére megadott információk a következő adatokat
tartalmazhatják:
• az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve levelezési és e-mail
címét és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;
• az Ön vagy cége bankszámlaszámát, számlázási címét.
Az általunk gyűjtött információk egy része az Adatvédelmi Törvény
szerinti személyes adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba
hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható.
Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre
vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható.
Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.

Ezen tájékoztatóban a ‘Személyes Adat’ és ‘Önnel kapcsolatos adat’
kifejezéseket rokonértelműként használjuk.
Az Önnel kapcsolatos adatokat különféle módszerekkel gyűjtjük,
ideértve az alábbi eseteket:(a) mikor a WorkOutFit Kft. és partnerei
weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre; vagy (b) mikor
Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül,
szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba
velünk és információt bocsát rendelkezésünkre.
Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg az az
adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a
cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került,
illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé
teszi.

5. Az adatok kezelése

Az Önnel kapcsolatos adatokat a következő célok érdekében
kezeljük:(a) regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által
nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a
szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését);(b)
piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése
céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról,
valamint ügyfél – igényfelmérés végzését);(c) az általunk ajánlott
helyszínek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve
bővítése céljából;(d) az Önnel szemben fennálló szerződéses
kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásaink Ön részére történő
eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses
kötelezettségeink teljesítése céljából; promóciók szervezése céljából;(e)
amennyiben Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó
társaságnál történő alkalmazása céljából adott részünkre információt, az
erről való döntéshez; valamint(f) a fentiekkel összefüggésben az Önnel
való kommunikáció céljából.
Az Önnel kapcsolatos adatok adatkezelésének több jogalapja is lehet:(a)
első sorban az Ön hozzájárulásával kezeljük az adatait;(b) az Önnel
megkötött szerződésben megadott Személyes Adatai a szerződés
teljesítéséhez szükségesek, ezért ezen jogalapnál fogva is kezelhetjük
az adatait;(c) az adatkezelés a cégünkre vonatkozó jogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges, így például az esetleges adóhatósági
vizsgálatok miatt az elévülési idő végéig meg kell őriznünk a
szerződéseinket.

Az általunk kezelt adatokat az Ön kérésére töröljük a jelen
tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, illetőleg kivételekkel.
Szerződéskötés esetén az Ön adatait a szerződés megszűnésétől
számított 7 éven keresztül megőrizzük és csak utána töröljük.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. A jogszerű adatkezelés érdekében cégünk biztosítja, hogy nem
férhet hozzá jogosulatlan személy az Ön adataihoz. Abból a célból, hogy
megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és
igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során
különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának
kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen
eljárást. Az iratokhoz arra jogosult személyek férnek hozzá. Online tárolt
adatok jelszóval védettek, és csak arra jogosult személy férhet hozzájuk.
A jogszerű adatkezelés érdekében cégünk tűzfalat és antivírus
programot használunk a külső támadások ellen.

6.2. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül
nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:(a) abban az
esetben, ha alkalmazottaink, munkatársaink, szállítóink, illetve
kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően
végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az
értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő
segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó
szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek
és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, illetve promóciós célokat);(b)
abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel,
pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése
(jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve
fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;(c) cégünk
képviseletét ellátó ügyvéd abban az esetben szintén megismeri az Ön
személyes adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal
kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor kerülne;(d) amennyiben
jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi, avagy jogerős bírósági, hatósági
határozat kötelez minket erre.
Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott
harmadik féllel, vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel
megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi
jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel
kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik
fél:(a) ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk
megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra,
és;(b) megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében,
hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása
érdekében, hogy azon alkalmazottaink, munkatársaink, szerződéses
partnereink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz,
azokat a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban
foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni.
Alkalmazottainkkal, munkatársainkkal, szerződéses partnereinkkel kötött
szerződésekben biztosítjuk, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokkal
kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

6.3. Az Ön által megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és
biztonságosan megőrizzük a cég székhelyén vagy fióktelepén avagy a
cég tulajdonát képező számítástechnikai eszközökön.

6.4. Az Ön adatait az alábbi magyarországi adatfeldolgozók részére
továbbítjuk annak érdekében, hogy az alábbi tevékenységek céljából
kezeljék az Ön adatait:
KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), mint a
www.szamlazz.hu szoftver üzemeltetője tárolja a számlázási adatokat;

Prosperika Kft. (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 123.),
könyvelési tevékenység céljából kezeli az Ön adatait.

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33.
félemelet 4-5) hírlevél küldés céljából.

6.6. Ön a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az
adatait továbbítsuk a fenti 6.4. pontban meghatározott adatkezelőknek.

7. A www.fitprofit.hu weblap látogatóinak adatai

7.1. Cégünk, mint adatkezelő az általa üzemeltetett www.fitprofit.hu
weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes
adatot nem rögzít.

7.2. Cégünk, mint adatkezelő által üzemeltetett www.fitprofit.hu
weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső
szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat
tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A
webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel
kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat
kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google
Analytics szolgáltatás keretében.

7.3. Cégünk, mint adatkezelő a Facebook és a Google AdWords
hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek
a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák
használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a
www.fitprofit.hu weboldalról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek
az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak,
illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a
Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további
weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató
személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem
alkalmasak.

7.4. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni
tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a
lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /
Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google
és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken
olvasható: http://www.google.com/privacy.html és
https://www.facebook.com/about/privacy/

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Ön kérheti, hogy cégünk, mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az
Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes
adataihoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. Önnek joga van
ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz
hozzáférést kapjon cégünktől, amennyire az Önre vonatkozó adatot
érint:(a) az adatkezelés céljáról;(b) az Ön személyes adatainak
kategóriáról;(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;(d) ha az adatokat
nem Öntől gyűjtöttük, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információról;(e) személyes adatoknak harmadik országba történő
továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások
jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják;(f) az esetlegesen
bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, a cégünk 1.
pontban rögzített címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott
levélben, illetve a hello@fitprofit.hu e-mail címre küldött e-mailben
tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést cégünk akkor
tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen
beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést cégünk csak akkor
tekint hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált e-mail címéről küldik, ez
azonban nem zárja ki, hogy cégünk a tájékoztatás megadása előtt Önt
más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek a
cégünk által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára,
jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és
címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a
személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból
kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30
napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

8.2. Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését
vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a
hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítés vagy módosítás
kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor,
mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az
Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.3. Ön kérheti a cégünk által kezelt személyes adatainak törlését. A
törlés megtagadható, ha az adatkezelés szükséges (i) a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére
jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési
kérelem megtagadásáról cégünk, mint adatkezelő minden esetben
tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi
(törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törlés kérésére ugyanolyan
formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1.
pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét a
lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és
erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.4. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen kérheti tőlünk, hogy töröljük az erre
vonatkozó adatbázisunkból, kapcsolatba lépve velünk
hello@fitprofit.hu e-mail címen vagy a +36 30 849 5023
telefonszámon. Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot
kap tőlünk e-mailben, minden esetben emlékeztetni fogjuk Önt arra,
hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen kérni, hogy a közvetlen értékesítéssel kapcsolatos
adatbázisunkból töröljük. Amennyiben Ön ezt kéri, akkor az Ön
Személyes Adatát haladéktalanul töröljük a jelen pontban hivatkozott
adatbázisunkból.

8.5. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését cégünk korlátozza,
ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül: (i) Ön
vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (ii) ha az adatkezelés
jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; (iii) cégünknek már nincs szüksége a
személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) Ön
a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen,
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Cégünk minden esetben
megjelöli az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A
Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az
Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a
Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását. Cégünk az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére
ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a
fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

8.6. Ön kérheti, hogy cégünk az Ön által rendelkezésére bocsátott és az
általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk
és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. Az adatok
átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban
vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott
tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő
alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.7. Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a
személyes adatok kezelése kizárólag a cégünkre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a cégünk vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett személy gyermek; (ii) ha az
adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat
teljesítése érdekében kerül sor. Cégünk az Ön tiltakozásának
jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes
adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel
kereshetők cégünk munkatársai a hello@fitprofit.huu e-mail címen.

9.2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9.3. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása
szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, 2019. március 20.

Utolsó frissítés: 2019. március 29.